Algemene voorwaarden Provisional Media International B.V., ho Clipforce met betrekking tot opdrachten

Het betreft de Algemene Voorwaarden Clipforce, van toepassing op enerzijds de website www.clipforce.nl, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Provisional Media International B.V., h.o.n. Clipforce hierna te noemen “Clipforce”.

KVK 32107989

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Clipforce van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van
Clipforce zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van
de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Clipforce, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Clipforce kan een
offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
 2. Eerst door schriftelijke bevestiging door Clipforce van een opdracht,
dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
 3. Clipforce is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de
opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Clipforce verrichtte werkzaamheden en
gemaakte kosten te vergoeden.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
 5. Clipforce stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van debenodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Clipforce bepaalt deze uren in alle
redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3. Reis en Verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden samen met de bewijsstukken apart toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent Clipforce een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Artikel 4. Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Clipforce. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

Artikel 5. Voice Over
s

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 7. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Clipforce genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die max. € 50,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt max.€ 150,-. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Clipforce opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.
 3. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Clipforce op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Clipforce in en buiten rechte gemaakte kosten ter
verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 8. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Clipforce te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Clipforce het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Clipforce niet mogelijk is langer duurt dan twee
maanden zijn zowel Clipforce als de opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
 2. Indien Clipforce bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Clipforce gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Clipforce toe
te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Clipforce voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Clipforce ingeschakelde derden voordoen.
d. Clipforce heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 10. Leveringstermijn

 1. Een door Clipforce opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
 2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Clipforce van een overeengekomen termijn, levert
geen verzuim aan de zijde van Clipforce op en levert derhalve voor de
opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Clipforce in te laten treden, Clipforce overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Clipforce aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Clipforce jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Clipforce of enige in haar onderneming werkzame personen. Clipforce is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Clipforce door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Clipforce naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Clipforce niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Clipforce krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Clipforce aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Clipforce, ter uitsluitende beoordeling van Clipforce, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Clipforce is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Clipforce zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Artikel 12. Promotie

Clipforce behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie

Artikel 13. Ontbinding

 1. Clipforce is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

* na het sluiten van de overeenkomst Clipforce ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;

* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen. b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Clipforce verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Clipforce om de gehele schade in rechte te
vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Clipforce. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Clipforce
de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid
heeft juridische consequenties.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren Clipforce volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Clipforce ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Clipforce gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Clipforce gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc
 3. Clipforce behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken
voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of
er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Clipforce gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen,
ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de
terzake door Clipforce gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Clipforce hiervan
onverwijld op de hoogte te stellen.
 7. Clipforce heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een
pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Clipforce uit
welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 15. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

 1. Clipforce zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.